User login

Оборотные средства предприятия и пути ускорения их оборачиваемости

Оборотные средства предприятия и пути ускорения их оборачиваемости

Оборотные средства являются одной из составных частей имущества предприятия. Состояние и эффективность их использования - одно из главных условий успешной деятельности предприятия. Развитие рыночных отношений определяет новые условия их организации. Высокая инфляция, неплатежи и другие кризисные явления вынуждают предприятия изменять свою политику по отношению к оборотным средствам, искать новые источники пополнения, изучать проблему эффективности их использования. Одним из условий непрерывности производства является постоянное возобновление его материальной основы - средств производства. В свою очередь, это предопределяет непрерывность движения самих средств производства, происходящего в виде их кругооборота.

Оборотные средства в сфере деятельности предприятия

Оборотные средства в сфере деятельности предприятия

Основными показателями, характеризующими финансовое состояние предприятия, являются: обеспеченность собственными оборотными средствами и их сохранность; состояние нормируемых запасов материальных ценностей; эффективность использования банковского кредита и его материальное обеспечение; оценка устойчивости платежеспособности предприятия. Анализ факторов, определяющих финансовое состояние, способствует выявлению резервов и росту эффективности производства.

Облік нематеріальних активів

Облік нематеріальних активів

Успішне вирішення стратегічного завдання становлення і розвитку ринкових відносин в постсоціалістичних країнах значною мірою базується на перебудові і вдосконаленні форм і методів бухгалтерського обліку й аудиту. Зростаюча інтернаціоналізація господарських зв’язків виробничих суб’єктів, в свою чергу, обумовлює необхідність інтегрування бухгалтерського обліку в систему міжнародної практики обліку і статистики. Якісно нові вимоги до підвищення ефективності обліку і відображення у звітності фінансових і виробничих активів підприємств визначають всебічне осмислення і введення в практику обліку якісно нового виду активів — нематеріальних активів. Дана категорія певною мірою є новою для господарської практики України, а також маловивченою і не до кінця розробленою. Але, не дивлячись на це, в реальному житті зустрічатися з ними доводиться все частіше: в результаті повсюдного використання комп’ютерних програм, розвитку науки і техніки виникає необхідність у правовому оформленні та бухгалтерському обліку прав на корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг.

Облік грошових коштів

Облік грошових коштів

Моя курсова робота на тему “Організація обліку грошових операцій на підприємстві” покликана розкрити суть системи грошового обігу в національній практиці. Відповідно до статті 3 пункту 2 «Закону про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, що ведеться підприємством. За даними бухгалтерського обліку формується вся звітність (фінансова, статистична, податкова й інші). Метою ведення бухгалтерського обліку (стаття 3 пункт 1) представлення користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності і рух коштів підприємства.

Облік готової продукції

Облік готової продукції

Нові економічні відносини проникають у всі сфери господарської діяльності підприємств України. Відбувається інтенсивний перехід діяльності економічних суб’єктів на ринкові відносини, в цих умовах у підприємств виникає необхідність активніше використовувати бухгалтерський облік, контроль та аудит, щоб контролювати та удосконалювати свою роботу. Ринкові відносини, які склалися, об’єктивно вимагають зміни бухгалтерського обліку, контролю та аудиту, наблизив його максимально до міжнародних стандартів. Управління підприємством - складний і відповідальний процес, який має свою стратегію і тактику. Дбаючи про поточну господарську діяльність, керівник підприємства, його власники, головні спеціалісти зобов’язані постійно думати про перспективу підприємства. Тільки така система управління може бути основою успішного розвитку підприємства.

Нормативный метод калькулирования затрат на производство

Нормативный метод калькулирования затрат на производство

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции занимает центральное место для бухгалтеров, менеджеров и других руководящих работников, так как правильный и своевременный учет затрат дает возможность анализа причин отклонений с тем, чтобы своевременно принять меры по предотвращению ухудшения деятельности организации, либо наоборот расширение круга сбыта продукции, проведение мероприятий в сторону наметившего уменьшения затрат на производство. Наряду с необходимостью изучения общих задач организации и методологии учета и калькулирования себестоимости в промышленности возникает существенная потребность усвоения тех особенностей формирования затрат, распределения комплексных расходов, приемов и способов калькулирования себестоимости изделий, которые определяются отраслевыми факторами.

Нормативная база бухгалтерского учёта

Нормативная база бухгалтерского учёта

В настоящее время изучение права стало насущной потребностью для всех, кто занят предпринимательской и хозяйственной деятельностью. Деятельность организации в хозяйственном обороте невозможна без соблюдения многочисленных норм и правил. В современных условиях именно от знаний бухгалтера во многом зависит функционирование и благосостояние организации. Благосостояние самого бухгалтера также напрямую зависит от багажа знаний, которыми он располагает.

Несостоятельность предприятий. Анализ зарубежного и российского законодательств

Несостоятельность предприятий. Анализ зарубежного и российского законодательств

Мировое законодательство о банкротстве в своем развитии претерпело ряд кардинальных изменений. В римском праве невозвращение долга было опасно для жизни и здоровья должника и вело к захвату его имущества. До 2 века нашей эры неуплата долгов считалась незаконной без различения должников на обычных и несостоятельных. Лишь в дальнейшем стали выделять банкротство как сопутствующее явление коммерческой деятельности. Появление законодательства о несостоятельности как таковой относят к середине 16 века. Первоначальные правовые акты содержали жесткие нормы уголовного характера. Но даже самые суровые меры, применявшиеся к несостоятельным должникам не могли предотвратить новых банкротств. К тому же, в страхе перед наказанием, должник продолжал коммерческую деятельность, зачастую ухудшая положение своих кредиторов, занимая и перезанимая.

Необходимость, сущность аудита. Содержание аудиторских отчётов и правила их оформления

Необходимость, сущность аудита. Содержание аудиторских отчётов и правила их офор

Аудиторская деятельность – явление достаточно новое для России, которое является, однако, необходимым элементом рыночной экономики. Эта деятельность охватывает собственно аудит, т.е. заключение независимого профессионального бухгалтера-аудитора о достоверности публичной бухгалтерской (финансовой) отчетности, и предоставление услуг, сопутствующих аудиту, - весьма разнообразных, но непременно требующих высокой квалификации профессионального бухгалтера. Аудит (в разных переводах это слово означает «он слышит», «слушающий») имеет достаточно большую историю. Первые независимые аудиторы появились еще в XIX веке в акционерных компаниях Европы.

Нарахування заробітної плати

Нарахування заробітної плати

Види заробітної плати. Заробітна плата посідає одне із центральних місць в обліку на підприємстві. Основою організації оплати праці на підприємстві є тарифна система, яка включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт за їх складністю, а працівників - залежно від їх кваліфікації й відповідальності за розрядами тарифної сітки. Вона служить підставою для формування і диференціації розмірів заробітної плати. Підприємства й організації при складанні трудової угоди встановлюють кожному працівникові розмір тарифної ставки (посадового окладу), види доплат, компенсаційні і гарантовані виплати, передбачені чинним законодавством.

Налогообложение прибыли

Налогообложение прибыли

Налоги - основа финансовой системы государства, основной источник формирования доходной части государственного бюджета. За счет налогов формируется преобладающая часть доходов как федерального, так и консолидированного бюджета. Так, в 1997 году в консолидированный бюджет РФ поступило налогов на сумму 474,7 трлн рублей. При этом из общей суммы налоговых платежей, поступивших в федеральный бюджет России, на долю только двух налогов - налога на прибыль предприятий и организаций и налога на добавленную стоимость приходится около 67%. Поэтому можно с уверенностью констатировать, что в современных условиях налог на прибыль наряду с налогом на добавленную стоимость является стержнем налоговой системы Российской Федерации. По характеру, содержанию и разнообразию выполняемых функций, по своим возможностям воздействия на деятельность предприятий и предпринимателей, по степени влияния на ход и результаты коммерческой деятельности налог на прибыль является основным предпринимательским налогом.

Налогообложение малых предприятий

Налогообложение малых предприятий

Государственная поддержка предпринимательства представляет собой создание экономических и правовых условий и стимулов для развития бизнеса, а также вложение в него материальных и финансовых ресурсов на льготных условиях. С точки зрения предпринимателя, именно государство должно создавать условия в которых он сможет эффективно достигать своих целей, таких, как минимизация риска, защита собственности и личности. С точки зрения государства, предприниматель призван обеспечить реализацию целей и интересов более высокого порядка (рост общественного благосостояния, поддержание занятости, укрепление национальной безопасности и т.д.). Особое значение для предпринимательства, безусловно, имеет налоговая политика государства, которая призвана способствовать увеличению производства товаров и услуг и формированию на этой основе централизованных фондов финансовых ресурсов, прежде всего государственного бюджета.

Налоги на прибыль

Налоги на прибыль

Налог на прибыль (income tax) является одним из наиболее распространенных видов налогов, уплачиваемых коммерческими компаниями. Проблемы учета расчетов по этому налогу во многом сходны для разных стран. Общий порядок отражения в финансовой отчетности расчетов по налогу на прибыль предусмотрен МСФО 12 <Налоги на прибыль>. Основной вопрос учета налога на прибыль состоит в том, чтобы отразить не только текущие, но и будущие налоговые обязательства, которые возникнут вследствие возмещения стоимости активов или погашения обязательств, включенных в баланс по состоянию на отчетную дату. Для разрешения этого вопроса применяется механизм отложенных налогов.

Налоги и платежи предприятия в бюджет и внебюджетные фонды

Налоги и платежи предприятия в бюджет и внебюджетные фонды

С юридической точки зрения, налог – это установленная законом форма отчуждения собственности физических и юридических лиц в пользу субъектов публичной власти. При этом налог является индивидуально безвозмездным, взыскивается на условиях безвозвратности методами государственного принуждения и не носит характер наказания или контрибуции. Налоги устанавливаются законодательной властью в одностороннем порядке.

Наличный и безналичный расчёт предприятий

Наличный и безналичный расчёт предприятий

Рыночные отношения предусматривают хозяйственные связи – это необходимое условие деятельности предприятий, так как они обеспечивают бесперебойность снабжения, непрерывность процесса производства и своевременность отгрузки и реализации продукции. Оформляются и закрепляются хозяйственные связи договорами, согласно которых одно предприятие выступает поставщиком товарно-материальных ценностей, работ или услуг, а другое – их покупателем, потребителем, а значит и плательщиком. Такая организация расчетов между поставщиками и покупателями оказывает непосредственное влияние на ускорение оборачиваемости оборотных средств и своевременное поступление денежных средств.

Бухгалтерские программы для малых предприятий

Бухгалтерские программы для малых предприятий

Тема, которая будет затронута в этой работе, относится к автоматизации организации бухгалтерского учета и отчетности на малых предприятиях. Необходимость автоматизации такой деятельности, как бухгалтерский учет, обусловлена не только причинами все большего усложнения и трудоемкости ведения бухгалтерского учета, но и общей тенденции к компьютеризации всего общества, которое призвано обеспечить облегчение работы человека в области обработки больших объемов информации. Методы ведения бухгалтерского учета, как и другие отрасли человеческой деятельности, постоянно совершенствуются и развиваются.

Методы переоценки основных фондов. Значение переоценки

Методы переоценки основных фондов. Значение переоценки

Переоценку основных фондов следует рассматривать с позиции, как экономической целесообразности, так и ее правового обеспечения. Для того чтобы учесть по рыночной цене на определенную дату все элементы основных фондов предприятия, проводятся переоценки основных фондов, причем чем выше темпы инфляции, тем чаще нужно проводить переоценки. В России переоценки основных фондов проводились по решению Правительства и были обязательны для предприятий всех форм собственности. Если переоценка производится периодически в соответствии с изменением условий воспроизводства, приведенная стоимость дает реальную оценку основных средств на момент составления финансовых отчетов.

Методы бухгалтерского учёта

Методы бухгалтерского учёта

Основой процветания любой организации является бухгалтерский учёт, вне зависимости от организационно-правовой формы организации, её структуры, строения и рода деятельности, так как основная цель бухгалтерского учёта - обеспечение аналитиков информацией необходимой для принятия решений. Эти решения касаются распределения и использования ограниченных экономических ресурсов: денег, земли, рабочей силы и т.д. От распределения и использования этих ресурсов, зависят цены, заработная плата, производство товаров и услуг, адекватность наших запасов, качество транспортных систем, а также то, какие страны процветают, а какие переживают спад. Так как фактически любое предприятие влияет на экономическую ситуацию в области, регионе, стране. И здесь не малую роль играет бухгалтерский учёт. И значит, от правильной организации бухгалтерского учёта зависит положение любой организации.

Методика получения аудиторских доказательств. Классификационные формы экономического контроля в Украине

Методика получения аудиторских доказательств. Классификационные формы экономичес

Доказательства — документы и другая соответствующая информация, которую использует ревизор (аудитор) при формулировке найденных фактов или выводов (заключений). Доказательства должны позволить ревизору (аудитору) составить мнение о проверяемой финансовой информации. Достоверность аудиторских доказательств зависит от обстоятельств, при которых они получены. Доказательство, полученное самим аудитором, более достоверно, чем полученное от предприятия. Доказательства в форме документов и письменных показаний достовернее устных показаний. По доказательному значению контролируемые документы разделяются на четыре группы. Это первичные, сводные, неофициальные и вспомогательные документы. Под первичными документами подразумеваются такие документы, которые отражают хозяйственные операции либо являются основой для их происхождения или подтверждают какие-либо события, факты, количество и состояние проверяемых ресурсов.

Методика аудиторской проверки операций с основными средствами

Методика аудиторской проверки операций с основными средствами

При проведении аудита основных средств проверяют их сохранность и техническое состояние; законность и правильность документального оформления операций по поступлению, перемещению и выбытию; правильность начисления амортизации, своевременность и полноту включения её в затраты производства; правильность отражения на счетах бухгалтерского учета по поступлению, перемещению и выбытию основных средств; выполнение плана ремонтов, их своевременность и качество. Источниками контроля операций по учету основных является первичная документация на их поступление, выбытие и внутреннее перемещение, на ремонт, по начислению амортизации, а также данные аналитического и синтетического учета основных средств.

Международные стандарты финансовой отчётности

Международные стандарты финансовой отчётности

Переход на международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности - одно из условий поддержки предприятий и организаций со стороны государственных структур, в том числе налоговых. Начиная с начала 90-х гг. в процессе перехода от централизованно планируемого хозяйства к рыночной экономике в нашей стране произошли коренные преобразования. Изменения не могли не затронуть такие важнейшие элементы управления как учёт, финансовый контроль и анализ. Поскольку учёт в командно-административной системе выполняет принципиально другие функции, нежели в условиях рыночной экономики, то встала проблема реформирования учёта в соответствии с общепринятой во всём мире практикой.

Международные стандарты в бухгалтерском учёте

Международные стандарты в бухгалтерском учёте

Переход на международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности - одно из условий поддержки предприятий и организаций со стороны государственных структур, в том числе налоговых. Реформирование системы бухучета в России началось в 1992 году и, скорее всего, продлится до первых лет нового тысячелетия. Но несколько решительных шагов на пути реформы уже сделаны. Сегодня многие наши предприятия (крупные и средние) все чаще выходят на международный рынок, главным образом на рынок внешних заимствований. А у него свои требования к потенциальным получателям кредитов, да и вообще к партнерам. Дело здесь хотят иметь с рентабельными, платежеспособными предприятиями. Убедиться же в том, что они таковыми являются, инвестор или кредитор может, лишь прочитав основные бухгалтерские документы, которые до последних лет в России были весьма специфическими и непонятными для иностранцев. У нас, например, отсутствовали такие сугубо рыночные экономические категории, как нематериальные активы, уставный и добавочный капитал, резервы, распределение дебитно-кредитной задолженности на краткосрочную и долгосрочную и т.д.

Международные стандарты бухгалтерской отчётности

Международные стандарты бухгалтерской отчётности

Переход к рыночным отношениям, возникновение международных хозяйственных и финансовых связей выдвинули в число актуальных вопросов о совершенствовании бухгалтерского учета и его приближении к международным стандартам. На западе считают, что бухгалтерский учет и отчетность в России не отвечают международным стандартам, концепциям, постулатам и принципам бухгалтерского учета. В то же время, в мире трудно найти хотя бы одну страну, которая построила свою национальную систему бухгалтерского учета, основываясь полностью только на международных стандартах. Но это не означает, что страны не должны стремиться к их разработке, то есть международные стандарты должны представлять собой компромисс между особенностями национальных бухгалтерских школ тех стран, представитель которых участвуют в их разработке.

Международные стандарты бухгалтерского учёта

Международные стандарты бухгалтерского учёта

Поскольку факторы, оказывающие воздействие на формирование системы бухгалтерского учёта взаимосвязаны, в странах с похожими социально-экономическими условиями принципы учёта имеют много общего. Наиболее распространённая классификация моделей бухгалтерского учёта основана на правовой системе и различном влиянии инфляционных процессов. В странах общего или прецедентного права (Англия, США) законодательство построено на судебных решениях, которые регулируют конкретные отношения и образуют единую систему права. Учётные стандарты определяются в основном различными неправительственными профессиональными ассоциациями бухгалтеров.

Международные стандарты аудита

Международные стандарты аудита

В октябре 2000 г. в жизни российских аудиторов произошло знаменательное событие: при участии Международного центра по реформе систем бухгалтерского учета вышел в свет первый официальный перевод международных стандартов аудита (МСА) на русский язык. Важность данного издания в современных российских условиях трудно переоценить. Мы все были свидетелями зарождения и формирования российского аудита. Специалисты не прекращают спорить о том, как он развивается, достаточны ли темпы такого развития, принимаются ли во внимание общепризнанные в мировой практике принципы аудита, в ту ли сторону мы идем.

Курсовые и суммовые разницы

Курсовые и суммовые разницы

В бухгалтерском учете пересчет иностранной валюты в рубли осуществляется по официальному курсу валюты, котируемому Центральным банком РФ, который обновляется два раза в неделю. Когда хозяйственная операция совершается в валюте, курс которой по отношению к рублю не устанавливается Центральным банком РФ, то пересчет в рубли осуществляется в два этапа. Сначала полученная или уплаченная валюта переводится в конвертируемую валюту (например в доллары США). Для этого используется прямое курсовое соотношение этих валют, публикуемое общепризнанными международными организациями, например, валютно-финансовой службой информационного агентства «Рейтер». Полученная таким образом сумма в конвертируемой валюте пересчитывается в рубли в общеустановленном порядке.

Контроль и ревизия

Контроль и ревизия

Реформа бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Украине, утверждение нового Плана счетов и Положений (стандартов) учета обуславливают необходимость реформирования контрольно-ревизионной работы. Такие атрибуты рыночных отношений, как многообразность экономики, разнообразие форм собственности, свободное предпринимательство, разгосударствление предприятий, их приватизация и корпоратизация, иностранное инвестирование, требуют использования различных организационных форм контроля, усовершенствование его методологии.

Консолидированная отчётность

Консолидированная отчётность

В результате рыночных преобразований в Российской Федерации прежняя система бухгалтерского учета не смогла полностью отразить новые финансово-хозяйственные операции организаций. Потребовались перемены в законодательстве, уточнение концептуальных основ и методологии бухгалтерского учета и отчетности. До недавнего времени составление консолидированной отчетности в Российской Федерации регулировалось приказом Минфина в России «О порядке отражения в бухгалтерском учете отдельных операций, связанных с введением в действие первой части Гражданского кодекса Российской Федерации"»от 28 июля 1995 г. № 81 и Порядком ведения сводных (консолидированных) учета, отчетности и баланса финансово-промышленной группы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 1997 г. № 24.

Консолидирование бухгалтерского учёта

Консолидирование бухгалтерского учёта

Учет нередко называют языком бизнеса. Он является связующим звеном разнообразных видов деятельности, присущих любому бизнесу. Результатом учетного процесса являются финансовые отчеты и сметы, калькуляция себестоимости производимой продукции и оценка бюджетного дефицита, расчет налогов и оценка инвестиционной политики. Говоря иначе, бухгалтерский учет представляет собой исключительно полезную сферу деятельности в любом обществе, оказывая влияние на многие стороны его по вседневной жизни.
Интернационализация учета. Бухгалтерский учет является одним из средств международного общения. Для современного уровня экономической интеграции стран характерна интернационализация экономики, прежде всего в сфере бизнеса. Сегодня большинство крупнейших корпораций являются мультинациональными.

Кодекс профессиональной этики аудиторов

Кодекс профессиональной этики аудиторов

Аудит стал заметным явлением современной экономической жизни. В России зарегистрировано более 4 тысяч аудиторских фирм, из них в Москве свыше тысячи, в Санкт-Петербурге свыше 200, около 2 тысяч аудиторов получили более 15 тысяч человек. Квалифицированные аудиторы – сравнительно высоко оплачиваемые специалисты. Стремительное увеличение в последние годы числа аттестованных аудиторов способствовало появлению среди них людей малоквалифицированных не понимающих значения аудиторской профессии, что в конечном счете приводит к снижению общественного авторитета аудиторов, наносит профессии моральный ущерб.

Syndicate content